Ouderbetrokkenheid

Informatie over Ouderbetrokkenheid

Uit een landelijk onderzoek is gebleken dat kinderen zich prettiger voelen op school en beter presteren als ouders direct betrokken zijn bij de school en het onderwijs. Voor kinderen is het fijn als ze merken dat ouders belangstelling hebben voor de gang van zaken in de klas en op school. Kinderen merken dat er communicatie is tussen school en thuis.

Ouders krijgen meer zicht in het schoolgebeuren. De ouders leren elkaar beter kennen. Ouders krijgen meer het gevoel dat de school ook hun school is. Ze stimuleren de overige ouders tot actieve betrokkenheid bij het onderwijs.

De afstand tussen school en ouders wordt kleiner. Ideeën van ouders kunnen vaak leiden tot goede veranderingen. Klassenouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van een goede communicatie tussen ouders en school. Scholen zijn wettelijk verplicht aan kwaliteitszorg te doen. Kwaliteit is echter breder dan alleen meetbare kwaliteit. Door met de ouders te communiceren kunnen scholen duidelijke maken waar zij voor staan en wat ze doen om dat te bereiken. De inspectie beschouwt contacten met ouders als een wezenlijk onderdeel van onderwijskwaliteit.